خدمات آموزشی

 آموزش حسابداری و حسابرسی كاربردی به پرسنل مالی شرکتها و موسسات

 آموزش حسابداری شرکتها به مدیران شرکتها

 آموزش مدیریت مالی به مدیران غیر مالی

 آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به مدیران شرکتها

 آموزش کنترل حسابداری و دریافت گزارشات متناسب مدیران

 آموزش کاربردی اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی

 آموزش کاربردی و عملی صورت معاملات فصلی ماده 169 ق م م

 آموزش کاربردی و عملی ارزش افزوده فصلی

 

 

 

 

 

 


اطلاعات تماس مهرگان