خدمات مشاوره ای

 ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی

 مشاوره مالیاتی در زمینه پرونده های در گردش مالیاتی

 مشاوره مالیاتی به شرکتهای تازه تاسیس

 مشاوره مالیاتی جهت جلوگیری از جرائم مالیاتی

 ارائه راهکارهای مالیاتی جهت بهره مندی از معافیتهای مالیاتی

 تدوین چارت مالی جهت بهینه سازی سیستم حسابداری

 انواع مشاوره مالی جهت بهبود و پیشرفت مالی شرکت

 مشاوره تخصصی مدیریت ، مالی و سرمایه گذاری

 


اطلاعات تماس مهرگان