خدمات نرم افزار

 مشاوره در خصوص انتخاب نرم افزار مالی ،متناسب با فعالیت واحد اقتصادی

 نصب ،راه اندازی و استقرار نرم افزار مالی ،حقوق و دستمزد،انبار و تولیدی

 تبدیل سیستم حسابداری دستی به مکانیزه بر اساس اصول استاندارد

 طراحی کدینگ استاندارد نرم افزار و اصلاح کدینگ نامناسب

 معرفی نرم افزار اصناف مختلف بر مبنای مشاغل موجود

 ارائه سیستم نرم افزاری مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتاسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب

 

 


اطلاعات تماس مهرگان