شرکت های غیرفعال

شرکت های غیرفعال را این گونه تعریف می کنند:

شرکت هایی هستند که در طی دوره مالی هیچ گونه فعالیت های تجاری و بازرگانی نداشته اند و در نتیجه درآمدی کسب نکرده اند و مالیات بردرآمد به شرکت تعلق نمی گیرد.

 این شرکت ها که به ثبت رسیده وهیچ گونه فعالیتی نداشته و گردش عملیاتی آنها صفر میباشد

ادامه مطلب

بیمه اجباری و اختیاری

 

بیمه بر اساس قانون تامین اجتماعی به دو دسته عمده تقسیم می شود:

الف:بیمه اجباری:

بیمه اجباری شامل تمامی مشمولین قانون کار و کسانی است که در قبال دریافت مزد و حقوق در کارگاه‌ها،کارخانه ها و شرکت‌ها مشغول به کارند.

ادامه مطلب

اطلاعات تماس مهرگان